Isaiah 40:31 Card

£2.60

Ach iadsan a dh'fheitheas air an Tighearna gheibh iad spionnadh nuadh;

èiridh ias suas mar iolair air a sgiathaibh; 

ruithidh iad agus cha bhi iad sgìth, siùbhlaidh iad agus chan fhàs iad fann. Isaiah 40:31

 

(But those who wait on the Lord
Shall renew their strength;
They shall mount up with wings like eagles,
They shall run and not be weary,
They shall walk and not faint. Isaiah 40:31) 

5 x 7 inches 

Printed on the Isle of Lewis