Guga Notebook

£5.95

Guga Notebook

This photograph features in the exhibition Sùlasgeir - Sealladh bho Shealgair by Scott Davidson, displayed at Comunn Eachdraidh Nis. 

Verse reads:

Hè rò ghuga, hò rò ghuga

Hè rò, 's tu bha càilear,

Cha bhi mise chaoidh an tional

Far am bi daoine dèanamh tàir ort

A5

Blank pages

£5.95