Taisbeanaidhean Roimhe seo

View this page in English

Tractor Art Hebrides

’S ann à Nis a tha Sallie Avis agus thòisich i a’ dèanamh ealain mu thractaran ann an 2015. Fhuair i brosnachadh bho a bhith a’ coimhead a h-athar ag obair air tractar a tha air a bhith anns an teaghlach airson trì fi chead bliadhna. Bidh Sallie a’ reic an ealain aice agus a’ dèanamh dealbhan sònraichte de dhaoine.

Alice Nic a' Mhaoilein

'S e neach-ealain agus dealbhadair phriontan a th' ann an Ailios Nic a' Mhaoilein agus tha i a' fuireach anns na h-Eileanan an Iar. 'S ann gu h-àraid ag obair le gearraidhean lìona a bhitheas i, 's i a' toirt sealladh dhuinn air ainmhidhean agus dìtheanan nan Eilean Siar. Le obair mhionaideach, tha Ailios ag amas air tionndaidhean agus feartan na h-àrainneachd a thoirt am follais tro nithean mionaideach mar bhoinneagan uisge, tuinn bheaga no lannan èisg lannaireach. Tha na nithean sin a' toirt cothrom sònraichte dhan luchd-amhairc eòlas dlùth fhaighinn air obair-nàdair.

Theirig gu www.alicemacprints.co.uk no lean @alicemacprints air Instagram.

Crèadhadaireachd Loch Mharabhat

Lorg an dàibhear Chris Moireach na pìosan crèadhadaireachd seo, bho Linn Ùr na Cloiche, ann an Loch Mharabhat ann an Siadar Iarach. 

Tuilleadh fiosrachaidh

Nobody's Home le John Maher

B’ ann am Manchester a rugadh agus a thogadh John Maher ach tha e air a bhith a’ fuireach anns Na Hearadh bho 2002.

Tuilleadh fiosrachaidh

Cuimhneachan a' Chiad Chogaidh

Ann an 2014 chaidh taisbeanadh a chumail airson na ceud bliadhna bho thòisich a’ Chiad Chogadh a chomharrachadh.

Tuilleadh fiosrachaidh

Nis Aosmhor

Rugadh agus thogadh Dan Moireasdan, no Dan na Sparaig mar a dh’aithnichear e, anns a’ Chnoc Àrd, Nis, ann an 1910. ’S e tidsear a bh’ ann, agus mus do leig e seachad a dhreuchd bha e na phrìomh thidsear na Gàidhlig ann an Àrd-Sgoil an Òbain.

Tuilleadh fiosrachaidh

Sealladh air na Seachdadan

Bha Comunn Eachdraidh Nis dà fhichead bliadhna a dh’aois ann an 2017. Airson an ceann-bliadhna mòr seo a chomharrachadh, chùm sinn taisbeanadh air an robh ‘Sealladh air na Seachdadan’ a thug sùil air ais air beatha muinntir na sgìre ann an 1977.

Tuilleadh fiosrachaidh

Taisbeanadh Club Ball-Coise Nis

Chaidh taisbeanadh a chumail ann an 2014 airson comharrachadh gun robh deich bliadhna fichead bho bhuannaich Nis Cupan Amateur na Gàidhealtachd airson a’ chiad uair.

Tuilleadh fiosrachaidh

Ùrachadh - An Sulaire

'S ann do Na Crìochan a bhuineas Mhairi Law agus tha i air a bhith a tighinn gu na h-Eileanan Siar fad a beatha. Ann an 2017, ghluais i a Leòdhais agus stèidhich i an stiùidio 'Island Darkroom'.

Tuilleadh fiosrachadh

SS Norge

Leugh mu thubaist an SS Norge, bàta a chaidh air na creagan faisg air Ròcabarraigh anns an t-Òg Mhios 1904, air an t-slighe a dh’ Aimeireagaidh. Leugh tilleadh air cuid a fhuair às le am beatha agus a fhuair cùram ann an Ospadal Steòrnabhaigh.

Leugh Tuilleadh

Eadar Talamh is Tìr

'S e neach-ealain Gàidhlig a th' ann am Màiri NicGillìosa agus tha a' Ghàidhlig air leth cudromach dhith na h-obair. Tha ùidh mhòr aice anns na ceanglaichean eadar daoine, cànan, cleachdaidhean dùthchasach agus an àrainneachd. 

Mar neach-ealain tha Sandra Cheanadach air a tarraing gu mòr le dreach-tìre. Tha an obair aice sònraichte airson a bhith a' gluasad nam faireachdainnean againn. 

Leugh Tuilleadh

Sùlaisgeir: Sealladh bho Shealgair

'S ann à Barbhas a tha Scott Davidson ach 's ann às a Phort a bha a' mhàthair agus a sheanair. Tha Scott air a bhith ann an Sùlaisgeir ochd tursan. Tha na dealbhan aige ag innse sgeulachd chudromach mu sealg a' ghuga.   

Leugh Tuilleadh